6 27 Januari 1949 Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoof- delijke stemming vastgesteld. V. AANKOOP 3 HOUTEN LOODSEN. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 3. Aankoop 3 houten loodsen. Het ontwerp-besluit wordt 'zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VI. CURSUSSEN IN EENVOUDIGE HUISHOUDKUNDE. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 4. Cursussen in eenvoudige huishoudkunde. De Voorzitter deelt mede, dat de Commissie voor het Onderwijs zich hiermede kan verenigen. Mevr. van Nispen-van Wely juicht het voorstel van harte toe. Enige maanden geleden toen de Voorzitster der commissie huishoudelijke voorlichting en spreek- ster met de wethouder ori├źnterende besprekingen over dit onderwerp hield, kwam uit de geproduceerde cijfers niet direct de noodzakelijkheid tot uitvoering der plan- nen tot uiting. Hieruit blijkt weer eens, dat cijfers niet alleen de maatstaf zijn om een goed plan, dat rijp is, te laten liggen, Spreekster is er van overtuigd, dat het gezin de belangrijke kern is van de maatschappij. Het jonge meisje dient vertrouwd gemaakt te worden met haar toekomstige taak van moeder. Het ,,vak" van huisvrouw ondervindt in de laatste tijden minder be- langstelling bij de vrouwen, waarom de liefde daarvoor dient te worden aangekweekt, Voor zover dit nog nodig is, wil spreekster een hartelijk woord van aanbeveling spreken om dit goede plan te steunen. De heer Mr. van Wijk sluit zich hierbij gaarne aan. Spreker is er zelfs niet zeker van of het niet goed zou zijn ook de mannen bij de cursussen te betrekken. Spreker vraagt, of het niet wenselijk is om bij het

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1949 | | pagina 6