27 Januari 1949 7 groter worden van de omvang der cursussen samen- werking te zoeken met een huishoudschool, die deze cursussen wellicht goedkoper en practischer kan orga- niseren. De heer Jhr. van de Poll wijst er op, dat het hier een vereniging betreft, die subsidie van de gemeente ont- vangt. Voor dergelijke verenigingen is het gewoonte, bij de subsidieaanvrage een begroting voor het komen- de en een rekening en verantwoording van het afge- lopen jaar over te leggen. Spreker vraagt of dit hier ook gebeurd is. Het komt spreker goed voor op de hoogte te zijn van de financiën der vereniging, alvorens sub- sidie te verlenen. De heer Disselkoen, wethouder, zegt, dat burgemees- ter en wethouders de woorden van Mevr. van Nispen met veel belangstelling hebben aangehoord. De daarin tot uiting gebrachte hulde, wil spreker overdragen op de commissie voor huishoudelijke voorlichting. De gedachte van de heer Mr. van Wijk kan onder ogen worden gezien, indien blijkt, dat de deelname aan de cursussen verder gaat dan nu is voorzien. Wat de heer Mr. van Wijk voor de geest staat is echter iets anders, omdat dergelijk onderwijs zou vallen onder de Nijverheidsonderwijswet, terwijl de nu voorgestane cursussen buiten het onderwijs staan. Ten aanzien van het gesprokene door de heer Jhr. van de Poll merkt spreker op, dat alle verenigingen die subsidie krijgen, een rekening moeten overleggen. Deze vereniging dus ook. Er is niet voorgesteld om zonder meer 2000.subsidie te verlenen, doch alleen om dit bedrag ter beschikking van burgemeester en wet- houders te stellen, om daaruit ten behoeve van de cur- sussen subsidie te kunnen verlenen. Theoretisch is het dus mogelijk, om bij het instellen van één groep f 600. subsidie te verlenen, bij twee groepen f 1200.enz. Zo ook zal bij het instellen van 4 groepen het subsidie verhoogd moeten worden. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoof- delijke stemming vastgesteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1949 | | pagina 7