27 Januari 1949 9 7. Verkoop grond van terrein Heemsteedse Dreef. De heer Reijnders zegt. dat het een goede gewoonte is, dat de betreffende commissie over de raadsvoorstek le'n wordt gehoord. Spreker vraagt waarom hiervan is afgeweken. De heer Mr. Bakhuizen van den Brink, wethouder, spijt het, dat de heer Reijnders daar over valt. Burge- meester en wethouders oordeelden dit voorstel namelijk dusdanig eenvoudig, tevens identiek met tal van andere gevallen, die periodiek in de commissie voor het grond- bedrijf zijn behandeld, dat zij meenden, deze keer het vragen van advies aan de commissie achterwege te kunnen laten, Ook omdat er voor deze commissie geen andere belangrijke punten te behandelen waren, be- stond er weinig aanleiding een vergadering uit te schrijven. Het te verkopen terrein wordt practisch tegen een normale prijs verkocht. Voor dergelijk bouwterrein wordt in de regel een prijs van f 10.per MJ bedon- gen. De gevraagde prijs bedraagt pl.m. f 8.Het ver- schil spruit voort uit het feit, dat dit terrein laag is gelegen, waardoor belangrijke kosten voor ophoging moeten worden gemaakt. Uiteindelijk zal de prijs nog boven f 10.per M2 uitstijgen. De heer Reijnders kan zich de denkwijze van de heer Mr. Bakhuizen van den Brink best voorstellen. Z.i. is het echter een kleine moeite in dergelijke gevallen de commissieleden met een briefje van de zaak in kennis te stellen en hun mening te vragen, zoals wel meer is gebeurd. Aldus handelende, wordt de commissie niet uitgeschakeld. De heer Mr. Bakhuizen van den Brink, wethouder, heeft daar geen bezwaar tegen. Bij de heer Zegwaart was ook de vraag gerezen, waarom nu een prijs van f 8.per M~ was vastgesteld. Uit de toelichting van de wethouder is dit hem nu dui- delijk geworden. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoof- delijke stemming vastgesteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1949 | | pagina 9