14 24 Februari 1949. BESCHIKBAARSTELLING BEDRAG PER LEERLING VOOR OPENBAAR ONDERWIJS IN 1949. De Raad der gemeente Heemstede; overwegende, dat volgens artikel 55bis der Lager- onderwijswet 1920 vôôr 1 Maart van elk jaar moet worden bepaald het bedrag, dat per leerling voor de openbare lagere scholen onderscheidelijk voor gewoon- en voor uitgebreid lager onderwijs in dat jaar wordt beschikbaar gesteld ter bestrijding van de kosten, be- doeld in artikel 55, onder e tot en met h en p, als- mede die van instandhouding, met dien verstande, dat deze, voor zover betreft de kosten voor het aanschaffen van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften, bedoeld in artikel 55, onder f, alleen in aanmerking komen, indien deze aanschaffing strekt tot vervanging van leer- en hulpmiddelen, die tengevolge van lang- durig gebruik niet meer gebruikt kunnen worden of tot aanvulling van de voorraad van schoolbehoeften in verband met de vermindering door verbruik; overwegende, dat voor het jaar 1949 ter bestrijding van bovengenoemde kosten de volgende bedragen beschikbaar worden gesteld: gewoon l.o. u.l.o. instandhouding schoolgebouwen3781,— 2640, onderhoud schoolmeubelen1170,300, gewoon l.o. u.l.o. aanschaffen en onder- houden schoolboeken, leermiddelen en school- behoeften3300,1700, waaronder begrepen wegens kosten anders dan voor vervanging of aanvulling wegens slijtage400..3300,1300,.- verlicbting, verwarming en schoonhouden der schoolgebouwen11350,5500, schoolbibliotheken300,100, Transporteren19901,— 9840,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1949 | | pagina 1