OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede op DONDERDAG, 24 FEBRUARl 1949, des namiddags om 4 uur. 24 Februari 1949 21 van de Voorzitter: de heer E. J. van Lent, waarnemend burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: Mevr. J. van Nispen- van Wely en de heren J. C. A. Beelen, O. A. Brink. Dr E. Brongersma, A. C. Hopstaken, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, Jhr. A. van de Poll, W. J. Reijn- ders, O. de Ronde, A. J. J. Verspoor, Mr. O. H. van Wijk, G. J. Willemse, Mr. J. H. G. Zeelenberg, P. Zeg- waart en de wethouders Mr. R. C. Bakhuizen van den Brink en H. J. W. B. Disselkoen. Secretaris: de heer N. Vos. Afwezig met kennisgeving de heer Th. J. H, Ver- hoeven. De Voorzitter opent de vergadering op dé gebrui- kelijke wijze. De heer Zegwaart wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling notulen van de raadsvergadering van 27 Januari 1949. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Subsidie fondsen Ziekenhuisverpleging (13). 4. Beschikbaarstelling bedrag per leerling voor open- baar onderwijs in 1949 (14). 5. Beschikbaarstelling vergoeding over 1949 voor bij- zonder voortgezet gewoon lager onderwijs (15).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1949 | | pagina 1