31 Mrt 1949 13 24 Fcbruamî-949t SUBSIDIE FONDSEN ZIEKENHUIS- VERPLEGING. Aan de Raad, Bij Uw besluit van 26 Februari 1948 no, 17a werd o.a. besloten het subsidie voor ieder in de gemeente Heemstede woonachtig lid van het fonds voor zieken-- huisverpleging te Heemstede en van de vereniging voor ziekenhuisverpleging ..Bennebroek en omstreken" te brengen op f 0.60 per lid per jaar. De vereniging Bennebroek e.o. geeft haar leden bij opname'in een ziekenhuis een vergoeding van maximum f 120.per jaar, terwijl zij haar leden in de gelegen- heid stelt tegen een gering bedrag een aanvullende verzekering te sluiten waardoor de uitkering verdub- beld wordt. Gezien de gemiddelde verpleegduur, pl.m. 22 dagen en het betrekkelijk gering aantal leden, heeft de gemeente practisch geen bemoeienis met verpleeg- kosten voor uitgetrokken patiënten. Voorlopig wil het bestuur het gevolgde systeem niet veranderen. Het Heemsteedse fonds heeft haar leden altijd maxi- maal 42 verpleegdagen gegarandeerd naar de verpleeg- prijs in de laagste klasse der Maria-Stichting te Haar- lem. Het bestuur heeft haar leden per circulaire dd. December 1948 medegedeeld, dat zij, nu de verpleeg- prijzen met sprongen omhoog zijn gegaan, verplicht is een kleine contributie-verhoging toe te passen, waarna zij zich in staat acht de maximum-vergoeding voor ver- pleegkosten vast te stellen op f 5.per dag, en voor kinderen beneden 12 jaar op f 4.per dag, gedurende 42 dagen. benevens bij gebruik van penicilline op strep- tomycine een vergoeding van maximaal f 30. Daar deze uitkeringen niet voldoende zijn om de verpleegkosten in een ander ziekenhuis dan de Maria- Stichting te dekken, komen de verzekerden bij een eventuële opname tot de onaangename ontdekking, dat zij nog f 1.50 of f 2.per dag, soms zelfs nog meer, moeten bijbetalen. Wij achtten dit geen bevredigende toestand en hebben contact gezocht met het bestuur van het fonds voor ziekenhuisverpleging Heemstede,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1949 | | pagina 1