OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede op DONDERDAG, 16 JUNI 1949, des namiddags om 4 uur. van de 156 16 Juni 1949 Voorzitter: de heer Jhr. J. P. W. van Doorn, burge- meester. Tegenwoordig zijn de leden: Mevr. J. van Nispen- van Wely en de heren J. C. A. Beelen, Dr. E. Brongers- ma A. C. Hopstaken, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, Jhr. A. van de Poll, W. J. Reijnders, O. de Ronde, Th. J. H. Verhoeven, A. J J. Verspoor, Mr. O. H. van Wijk, G. J. Willemse, P. Zegwaart en de wethouders H. J. W. B. Disselkoen en E. J. van Lent. Secretaris: de heer N. Vos. Afwezig met kennisgeving de heren Mr. R. C. Bak- huizen van den Brink, O. A. Brink en Mr. J H. G. Zeelenberg. De voorzitter opent de vergadering op de gebruike- lijke wijze. De heer van der Linden wordt door het lot aan- gewezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA. 1. Vaststelling notulen van de raadsvergadering van 12 Mei 1949. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Uitbreiding Nicolaas Beetsschool (43). 4. 3e Wijziging verordening georganiseerd over- leg (46). 5. Wijziging loontabellen werklieden (45). 6. Herziening uitbreidingsplan (44)) 7. Rondvraag.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1949 | | pagina 1