67 29 September 1949 GELDLENING f 260.000, Aan de Raad, Bij raadsbesluit van 19 Augustus 1948, no. 86, werd door de gemeente een gedeelte van Meer en Berg aan- gekocht. De totale kosten van aankoop, rente en transport hebben bedragen /563.651.97 Daarvan is ten laste van het Grondbedrijf gebracht f 143,206.55 Rijk en Provincie verleen- den bijdragen tot een totaal bedrag van 150.000.jl 293.,206.55 Blijft: f 269.725.42 Krachtens raadsbesluit van 24 Februari 1949, no. 23, zal een ruiling van grond plaats hebben met de St. Hip- polytusstichting, tengevolge waarvan de gemeente zelf ongeveer f 5000.zal ontvangen. Een bedrag van rond f 260.000.zal door geldlening gedekt behoren te worden. Het restant kan ten laste van de dienst 1949 worden afgeschreven. Wij ontvingen van het bestuur der Rijksverzekerings- bank een aanbod tot plaatsing van gencemd bedrag tegen een rente van 334 koers 100 looptijd 50 jaar, met recht van opeisbaarheid van de zijde van geld- geefster na 30 jaar, aflossing gebaseerd op annuïteiten. Rente en aflossing bedragen dan in het eerste jaar f 10.590.—. Dit blijft dus nog even. beneden het bedrag van f 11.000.door ons als annuïteit geraamd. W3j zijn van oordeel, dat van dit aanbod gebruik dient te worden gemaakt, zodat wij U voorstellen daar- toe te besluiten door vaststelling van bijgaand ontwerp- besluit. Heemstede, 7 September 1949. Burgemeester en wethouders van Heemstede, E. J, van Lent, l.b. De secretaris, N. Vos.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1949 | | pagina 1