OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede op DONDERDAG, 29 SEPTEMBER 1949, des namiddags om 4 uur. 29 Septembér 1949 220 van de Voorzitter: de heer E. J. van Lent, waarnemend burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: Mevr. J. van Nispen- van Wely en de heren O. A. Brink, W. J. H, van Hees, A. C. Hopstaken, A. J. van Houten, J. Kamerbeek, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, Mr. K. A. F. J. Pliester, W. J. Reijnders, Th. J. H. Verhoeven, Mr. O. H. van Wijk, Mr. J. H. G. Zeelenberg en P. Zeg- waart en de wethouders Mr. R. C, Bakhuizen van den Brink en H. J. W. B. Disselkoen. Secretaris: de heer N. Vos. Afwezig met kennisgeving de heren Dr. E. Brongers- ma en Mr. Dr. J. van Bruggen. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruike- lijke wijze. De heer van der Linden wordt door het lot aange- wezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling notulen van de raadsvergaderingen van 25 Augustus en van 6 September 1949. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Aangaan geldlening f 260.000.(67). 4. Commissie van advies bedoeld in artikel 8 der Woonruimtewet 1947 (68). 5. 21e wijziging Algemene Politieverordening (69). 6. Uitbreiding hertenhuis in Groenendaal (70).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1949 | | pagina 1