1 26 Januari 1950. 2e Afd. VASTSTELLING RENTE VERSTREKT KAPITAAL GEMEENTEBEDRIJVEN. De Raad der gemeente Heemstede overwegende, dat ingevolge het bepaalde bij artikel 9 der verordening regelende het beheer der gemeente- bedrijven, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 September 1932 no. 54, zoals die nader is gewijzigd, moet worden bepaald, welke jaarlijkse rente moet worden betaald voor het aan de bedrijven verstrekt kapitaal, voor zover ten behoeve van die kapitaalverstrekking nog geen geldlening is aangegaan te bepalen, dat door de gemeentebedrijven over het in 1949 verstrekte kapitaal, voor zover daarvoor nog geen geldlening werd aangegaan, een rente zal moeten wor- den betaald van l3/4 °/0. BESLUIT Gedaan ter openbare raadsvergadering 26 Januari 1950. van De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1950 | | pagina 1