8a 14 Februari 1950. 2e afd. AANKOOP AMBTSWONING BURGEMEESTER. Aan de raad, De gemeente is in de gelegenheid gesteld de eigen- dom te verkrijgen van het perceel Molenlaan no. 4 met erf en garage ter geraamde oppervlakte van 785 M2 voor een koopsom van f 27.500.verhoogd met bij- komende kosten. Het wil ons voorkomen dat dit huis, in het bijzonder wat zijn ligging in het centrum der gemeente betreft, zich bij uitstek leent om als woning voor de nieuw be- noemde burgemeester te dienen, Een huurwoning is onder de huidige omstandigheden uiterst moeilijk te ver- krijgen en vordering van een woning wordt door ons als een minder elegante oplossing beschouwd. Mr. A. G. A. ridder van Rappard heeft te kennen gegeven, dat hij bovengenoemde woning gaarne met zijn gezin zal betrekken. Waar het ons ook voor de toe- komst wenselijk voorkomt, dat de gemeente over een ambtswoning beschikt, zouden wij het perceel Molen- laan no. 4 tevens die bestemming willen geven. De ge- vraagde koopsom achten wij alleszins aanvaardbaar. De Financiële Commisie kan zich met deze aankoop verenigen, Indien ook Uw college daarmede instemt, nodigen wij U uit bijgaand ontwerp-besluit vast te stellen. Heemstede, 10 Februari 1950. Burgemeester en wethouders van Heemstede, E. J. van Lent, l.b. De secretaris, N. Vos.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1950 | | pagina 1