9 23 Februari 1950. 2e Afd. VASTSTELLING GETAL WEKELIjKSE LESUREN VAKONDERWIJS AAN OPENBARE SCHOLEN. De Raad der gemeente Heemstede; overwegende, dat krachtens artikel lOlbis, eerste lid der Lager-onderwijswet 1920 vöôr 1 Maart van elk jaar voor elke daarvoor in aanmerking komende soort van openbare scholen moet worden bepaald het getal wekelijkse lesuren, gedurende hetwelk vakonderwijs zal worden gegeven overwegende, dat volgens het tweede lid van dat artikel voor elke soort van openbare scholen het getal wekelijkse lesuren bepaald wordt door deling van het totaal getal per week te geven uren vakonderwijs door het getal verplichte leerkrachten overwegende, dat het getal per week te geven uren vakonderwijs aan de openbare scholen voor gewoon lager onderwijs 9 bedraagt en aan de openbare school voor uitgebreid lager onderwijs 25T; overwegende, dat het getal verplichte leerkrachten aan die schoien bedraagt respectievelijk 18 en 8; het in artikel lOlbis. eerste lid der Lager-onderwijswet 1920 bedoeld getal wekelijkse lesuren, gedurende het- welk in 1950 vakonderwijs zal worden gegeven aan de openbare scholen voor gewoon lager onderwijs, te bepalen op 9 18 en aan de openbare school voor uitgebreid lager onderwijs op 25^ 8 3T-g-. BESLUIT: Gedaan ter openbare raadsvergadering van 23 Februari 1950. De sec zitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1950 | | pagina 1