OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede 23 Februari 1950. 138 van de op DONDERDAG, 23 FEBRUARI 1950, des namiddags 3 uur. Voorzitter: de heer Mr. A. G. A. ridder van Rap- pard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: Mevr. J, van Nispen- van Wely en de heren O. A. Brink, Dr. E. Brongersma, Mr. Dr. J. van Bruggen, W. J. H. van Hees, A. C. Hop- staken Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, Mr. K A. F. J. Pliester, W. J. Reijnders, Th. J, H. Verhoe- ven, Mr. H. van Wijk, Mr. J. H. G. Zeelenberg en de wethouders Mr. R. C. Bakhuizen van den Brink, H. J. W. B. Disselkoen en E. J. van Lent. Secretaris: de heer N. Vos. Afwezig met kennisgeving de heren A. J. van Hou- ten, J. Kamerbeek en P. Zegwaart. De Voorzitter opent de vergadering op de gebrui- kelijke wijze. Spreker deelt mede, dat de heren Zeg- waart en Kamerbeek wegens ziekte verhinderd zijn deze vergadering bij te wonen. Hij hoopt dat beiden spoedig, geheel hersteld, in ons midden mogen terugkeren. Bovendien kan spreker de verheugende mededeling doen, dat de heer van Houten vooruitgaande is en Maandag a.s. uit het ziekenhuis in zijn woning zal terugkeren. Ook hem hoopt spreker spoedig in de raad te zien. De heer Dr. Brongersma wordt door het lot aange- wezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen, AGENDA: 1, Ingekomen stukken en mededelingen. 2. Benoeming Mr. A. G, A. ridder van Rappard tot ambtenaar van de burgerlijke stand. (16)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1950 | | pagina 1