17 9 Maart 1950 2e Afd. BEHEER RESERVEFONDS. De Raad der gemeente Heemstede; Overwegende, dat de verordening, regelende de in- stelling, het beheer en de administratie van het ,,Re- servefonds voor bijzondere doeleinden", laatstelijk opnieuw vastgesteld bij raadsbesluit van 29 September 1932, No. 55, gewijzigd bij raadsbesluiten van 24 No- vember 1932 en van 19 Mei 1938, No. 31, krachtens raadsbesluit van 26 Juni 1947, No. 41, geldt tot en met 30 Juni 1950; Overwegende, dat het gewenst is de geldigheidsduur te verlengen tot en met 30 Juni 1953; te bepalen, dat de verordening, regelende de instelling, het beheer en de administratie van het ,,Reservefonds voor bijzondere doeleinden", hierboven genoemd, zal gelden tot en met 30 Juni 1953. BESLUIT: Gedaan ter openbare raadsvergadering van 9 Maart 1950. De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1950 | | pagina 1