18 9 Maart 1950 4e A.fd. VERKOOP GROND TERREIN „MEER EN BERG". Aan de Raad, Wij hebben de eer U mede te delen, dat de heer J B. Visser, bouwondernemer te Heemstede, wenst te kopen voor zich of zijn nader te noemen meester twee percelen grond, groot 893 en 888 M", gelegen aan de oostzijde van de Glipperweg, bestemd voor de bouw van 2X3 eengezinswoningen. De heer Visser is bereid een prijs van f 12.000.te betalen, welk bedrag wij en ook de Commissie voor het Grondbedrijf, vol- doende hoog achten en daarom hebben wij met ge- noemde heer een voorlopige akte afgesloten, welke, met een tekening waarop de over te dragen grond is aangegeven, voor U ten Raadhuize ter inzage ligt. Wij stellen U voor tot deze verkoop te besluiten door vaststelling van bijgevoegd ontwerp-besluit. Heemstede, 1 Maart 1950. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard, De secretaris, N. Vos.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1950 | | pagina 3