18 9 Maart 1950 De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van burgemeester en wethou- ders, d.d. 1 Maart 1950; BESLUIT: Burgemeester en wethouders te machtigen: 1. voor de gemeente te verkopen op de grondslag van de bepalingen en voorwaarden, genoemd in de betreffende voorlopige akte, aan de heer J. B. Visser, bouwondernemer te Heemstede, voor zich of zijn nader te noemen meester, twee percelen grond groot 893 en 888 M2, kadastraal bekend in Sectie C No. 3326 ged., gelegen aan de oost- zijde van de Glipperweg voor de som van f 12.000.—; 2. om in de kadastrale aanduiding van de verkochte per.celen en in de redactie van de bepalingen en voorwaarden, waaronder deze verkopen geschie- den zodanige wijzigingen en aanvullingen aan te brengen als zij, na advies van de Commissie voor het Grondbedrijf, nodig zullen oordelen, of wel Ge- deputeerde Staten wenselijk zullen achten. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 9 Maart 1950. De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1950 | | pagina 4