OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede op DONDERDAG, 9 MAART 1950, des avonds om 8 uur. van de 9 Maart 1950. 149 Voorzitter: de heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: Mevr. J. van Nispen-van Wely en de heren O. A. Brink, Dr. E. Brongersma. Mr. Dr. J. van Bruggen, W. J. H. van Hees, A. C, Hopstaken, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, Mr. K. A. F. J. Pliester, W. J. Reijnders, Mr. O. H van Wijk, Mr. J. H. G. Zeelenberg en de wethouders Mr. R. C. Bakhuizen van den Brink, H. J. W. B. Disselkoen en E. J. van Lent. Secretaris: de heer N. Vos. Afwezig met kennisgeving de heren A. J. van Houten, J. Kamerbeek. Th. J. H. Verhoeven en P. Zegwaart. De voorzitter opent de vergadering op de gebruike- lijke wijze. De heer Reijnders wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA. 1. Ingekomen stukken en mededelingen. 2. Verlenging verordening beheer reservefonds (17). 3. Verkoop grond Glipperweg (18). 4. Begrotingswijziging. 5. Rondvraag.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1950 | | pagina 1