19 30 Maart 1950. 2e Afd. VOORSCHOT VERGOEDING 1950 BIJZONDERE SCHOLEN. De Raad der gemeente Heemstede; gezien de verzoeken van de besturen der hierna te noemen bijzondere scholen om voorschot op de exploi- tatievergoeding voor 1950, als bedoeld in artikel 103, zesde lid der Lager-onderwijswet 1920; overwegende, dat het bedrag, bedoeld in artikel 55bis van genoemde wet voor 1950 bepaald is op 33.67 voor het gewoon lager onderwijs, op 35.voor het voortgezet lager onderwijs en op 39.52 voor het uitgebreid lager onderwijs; overwegende, dat de bijzondere scholen over 1949 een gemiddeld aantal leerlingen hebben gehad als hier- onder achter iedere school is vermeld; BESLUIT de voorschotten, hierboven bedoeld, voor het jaar 1950 te bepalen als volgt: Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 Maart 1950. De secretaris, îtter. voor de Vereniging „Bijzondere Protestantsche School te Heemstede": Nic. Beetsschool g.l.o. 280V3 X/33.67 9438.81 Bosch en Hovenschoolg.l.o. 3192/3 X 33.67 10763.19 /20202.— Gerrit Barger u.l.o. school 108' /3X„ 39.52= 4281.32 II. voor het R.K. Kerkbestuur van O. L. Vr. Hemelvaart: a. St. Aloysiusschool g.l.o. 2502/3 X 33.67 8439.96 b. St. Augustinusschool g.l.o. 2242/3 X c. St. Augustinusschool v.g.l.o. ,33.67=.. 7564.54 72/3 X 35,- III. voor het R.K. Par. Kerkbestuur van de H. Bavo a. St. Jozefschool g.l.o. b. St. Antoniusschool g.l.o. c. Jacobaschool g l.o. d. St. Antoniusschool u.l.o. e. St. Henricusschool u.l.o. 210 X/33.67 7070.70 322 X 33.67 10841.74 2662/3 X 33.67 8978.68 121'/3X„ 39.52=/ 4795.08 3061/3x 39.52 12106.32 16004.50 268.35 26891.12 16901.40 Totaal /84548.69

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1950 | | pagina 1