24 27 April 1950 2e Afd. SCHOOL- EN BEROEPSKEUZE. Aan de Raad. In onze nota van 23 November 1949, gedrukt stuk no. 99, welke een punt van bespreking uitmaakte in Uwe vergadering van 29 December 1949, hebben wij U uitvoerig ingelicht over school- en beroepskeuze. Wij deelden U daarbij o.m. mede, dat het kosten- vraagstuk buiten geding kon blijven, omdat de adviezen van het Gewestelijk Ärbeidsbureau voor de belang- hebbenden geheel kosteloos worden verstrekt, zelfs wanneer in uitzonderingsgevallen een psycholoog in Amsterdam ingeschakeld moet worden. Na de bespreking van bedoelde nota zijn ten aanzien van het kostenvraagstuk de omstandigheden echter ge- wijzigd. De Minister van Sociale Zaken heeft n.l. be- paald, dat voor de door de G.A.B. te verstrekken voor- lichting bij de keuze van een beroep of van een studie- richting een vergoeding verschuldigd is. Voor individuële voorlichting zijn de kosten ge- baseerd op het inkomen van de adviesvragende; zij variëren dan van f 1tot 25.Indien echter voor de te verstrekken adviezen het onderzoek in klassikaal verband geschiedt, is voor ieder advies een vergoeding van f 0.75 verschuldigd. Het komt ons gewenst voor zoveel mogelijk te be- vorderen dat ten aanzien van alle leerlingen van de hoogste klasse der openbare en bijzondere lagere en u.l.o. scholen over de verdere studierichting of het te kiezen beroep door het G.A.B. een advies wordt uit- gebracht, waarbij wij vertrouwen dat dit er zeker prijs op zal stellen, alvorens advies uit te brengen, van het oordeel van de hoofden der scholen zelf kennis te nemen. Wij achten het kiezen van een juist beroep of van een juiste studierichting van een dermate algemeen belang, dat het dragen van de kosten van het onderzoek door de gemeente gerechtvaardigd kan worden geacht. Daarmede kan zeker beter bereikt worden dat aan het onderzoek een zo groot mogelijk aantal kinderen deel- neemt, terwijl, wanneer de kosten op de ouders ver-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1950 | | pagina 1