OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede op DONDERDAG, 29 JUNI 1950, 29 Juni 1950 220 van de des namiddags 4 uur. Voorzitter: de heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: Mevr. J, van Nispen- van Wely en de heren O. A. Brink, Dr. E. Brongersma, Mr. Dr. J. van Bruggen, W. J. H. van Hees, A. C. Hop- staken, J. van Houten, J. Kamerbeek, Ir. J. Kooij- mans, N. J. van der Linden, Mr. K. A. F. J. Pliester, W. J. Reijnders, Th. J. H. Verhoeven, Mr. O. H. van Wijk, Mr. J. H. G. Zeelenberg, P. Zegwaart en de wethouders Mr. R. C. Bakhuizen van den Brink, H. J. W. B. Disselkoen en E. J. van Lent. Secretaris: de heer N. Vos. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruike- lijke wijze. De heer Verhoeven wordt door het lot aangewezen °m bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling notulen van de verqaderinq van 23 Mei 1950. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. 3e Wijziging verordening beheer qemeentebedrij- ven (47). 4. \Vijziging gas-, duinwater- en electriciteitsverorde- ning (48). 5. 7e Wijziging verordening openbare scholen (49).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1950 | | pagina 1