60 31 Augustus 1950 2e Afd. 3e WIJZIGING VERORDENING BEHEER GEMEENTEBEDRIJVEN. Aan de Raad, In uwe vergadering van 29 Juni j.l. werd op ons voorstel aangehouden de behandeling van het ontwerp- besluit no. 47 tot 3e wijziging van de verordening, regelende het beheer der gemeentebedrijven. Wij kwa- men tot dat voorstel, omdat de Financiële Commissie ons mededeelde, dat naar hare mening er bij de Post- chêque- en girodienst geen bezwaar meer zou bestaan tegen de oorspronkelijke redactie van art. 7 van ge- noemde verordening. Wij hebben ons hierover om inlichtingen gewend tot genoemde dienst. Uit het ontvangen antwoord blijkt, dat het wel mogelijk is op de vereiste mede-onderteke- ning van de voorzitter van de commissie van bijstand toe te zien, echter alleen indien deze behalve voor de chêque-adviezen ook voor de girobiljetten wordt voor- geschreven. Het dragen van enige financiële verantwoordelijkheid voor de mede-ondertekening van chêque-adviezen door bedoelde voorzitter kan op zichzelf bezwaarlijk worden verlangd, terwijl het mede-ondertekenen van alle giro- biljetten, die zeer belangrijk in aantal zijn, ons allerminst de taak lijkt voor een voorzitter van een commissie van bijstand. Wfj hebben nog overwogen om de mede-onderteke- ning door bedoelde voorzitter te vervangen door een ambtelijke mede-ondertekening, b.v. die van de contro- leur der gemeentefinanciën, doch nu deze ook voor de girobiljetten zou moeten gelden, achten wij ook deze minder op zijn plaats. Dit zou o.i. een vlotte wijze van werken te zeer belemmeren en is in het algemeen ook weinig gangbaar. In de praktijk heeft het niet mede- ondertekenen van girobiljetten ook nimmer aanleiding tot moeilijkheden gegeven. Waar betaling per postchêque slechts zeer sporadisch voorkomt, lijkt het ons het meest afdoende, wanneer

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1950 | | pagina 1