OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede op DONDERDAG, 28 SEPTEMBER 1950, des namiddags 4 uur. 28 September 1950. 286 van de Voorzitter: de heer Mr. A. G. A. ridder van Rap- pard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: Mevr. J van Nispen- van Wely en de heren O. A. Brink, Mr. Dr. J van Bruggen, W. J. H. van Hees, A. C. HopStaken, A. J. van Houten, Ir. J. Kooijmans, N J. van der Lmden, Mr K A F. J Pliester, W. J. Reijnders, 1 h. J. H. Verhoeven, A. J. J. Verspoor, Mr. O. H. van Wi,k, Mr J. H. G. Zeelenberg, P. Zegwaart en de wethou- ders Mr. R. C. Bakhuizen van den Brink, H. J. W. £5. Disselkoen en E. J. van Lent. Secretaris: de heer N. Vos. Afwezig met kennisgeving de heer J. Kamerbeek. De Voorzitter opent de vergadering op de gebrui- kelijke wijze. Mevr. Van Nispen wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst haar stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling notulen van de vergadering van 31 Augustus 1950. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Vergoeding nadelig saldo op de exploitatie van ,,Heemstede's Belang (72). 4. Vergoeding nadelig saldo op de exploitatie van ,,Het Oude Posthuis" (73). 5. Verzekering van gemeentegelden (74).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1950 | | pagina 1