85 26 October 1950. 2e Afd. KASGELDLENING 1951. De Raad der gemeente Heemstede; BESLUIT: in de loop van het jaar 1951 ten laste van de gemeente tegen de parikoers promessen of andere schuldbrieven uit te geven ten bate van de dienst 1951 ter voorziening in de behoefte aan kasgeld en wel tot een zodanig bedrag, ctqt op geen enikel tijdstip van het jaar een bedrag van Een Millioen Gulden zal worden over- schreden. De gelden zullen worden geleend tegen het door de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën bepaalde of nog te bepalen rentepercentage, dat zal gelden op het tijdstip van afgifte van een promesse of schuldbekentenis. De gelden zullen worden opgenomen zoveel mogelijk naar gelang deze benodigd zullen zijn, terwijl zij vöôr 1 Juli 1952 geheel moeten zijn afgelost. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 26 October 1950. De secretaris, De Voo

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1950 | | pagina 1