OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede 26 October 1950 318 van de op DONDERDAG, 26 OCTOBER 1950, des namiddags 4 uur. Voorzitter: de heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, h^TeTenwooMig zijn de leden: Mevr. J. van Nispen- van Wely en de heren Mr. Dr. J. van Bruggen. W. H van Hees, A. C. Hopstaken, A. J. van Houten. J Kamerbeek, Ir. J. Kooijmans, N J. van der Linden Mr K A F. J. Pliester, W. J. Reijnders, J* Verhoeven, A. J. J. Verspoor, Mr. O. H. van W.,k Mr J H. G. Zeelenberg, P. Zegwaart en de wethou- ders Mr. R. C. Bakhuizen van den Brink en H. J. W. t>. Disselkoen. Secretaris: de heer N. Vos. Afwezig met kennisgeving de heren O. A. Drink en E. J. van Lent. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruike- De heer van Houten wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling notulen van de vergadering van 28 September 1950. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Herstemming over het voorstel van de heer ISdr. R C. Bakhuizen van den Brink, gedaan in de raadsvergadering van 28 September j.l. tot aan- houding van het voorstel van burgemeester en wet- houders inzake bijdrage aan bijzondere scholen voor M.O. en V.H.O. (79).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1950 | | pagina 1