Gewijzigd exemplaar. 79 30 November 1950. 2e Afd. BIJDRAGEN AAN BIJZONDERE SCHOLEN VOOR M.O. EN V.H.O. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; BESLUIT: aan: a. het Christelijk Lyceum te Haarlem; b. het R.K. Lyceum voor jongens te Haarlem; c. het R.K. Lyceum voor meisjes te Haarlem, tot wederopzeggens een bijdrage uit de gemeentekas te verlenen voor leerlingen wonende te Heemstede, welke deze Lycea bezoeken, een en ander op de grond- slag van de volgende bepalingen. Artikel 1 De bijdrage bedraagt per leerling en per jaar 20. De bijdrage over een bepaald kalenderjaar wordt ge- baseerd op het aantal leerlingen dat op 15 September van het voorafgaande jaar in deze gemeente woon- plaats had. De gemeente geldt als woonplaats, indien degene van de ouders, die de ouderlijke macht uitoefent, in het bevolkingsregister is ingeschreven, of, bij gebreke daar- van, indien de leerling in haar bevolkingsregister is ingeschreven. Artikel 2. De Lycea verplichten zich tegenover het ontvangen van de in artikel 1 bedoelde bijdrage, de leerlingen uit Heemstede, die aan de eisen van toelating voldoen, tot de school toe te laten en voor deze leerlingen een schoolgeld te heffen gelijk aan dat geldende voor de openbare scholen voor middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs der gemeente Haarlem. Artikel 3. De Lycea zullen aan de schoolgeldplichtigen van de in dit besluit bedoelde leerlingen niet de voorwaarde mogen stellen, dat zij lid der vereniging zijn of worden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1950 | | pagina 1