112 28 December 1950. 4e Afd. VERGUNNINGS- EN VERLOFSRECHT VOLGENS DE DRANKWET. Aan de Raad, De wet van 7 Juni 1950 Stbl. K 204 en het Koninklijk Besluit van 11 Augustus 1950 Stbl. K 355 hebben enige wijzigingen gebracht in de Drankwet 1931 Stbl. 476 en het Drankwetbesluit 1932. De voor de gemeente van belang zijnde veranderingen betreffen het vergunnings- recht en het verlofsrecht. Volgens de nieuwe tarieven, welke voor het eerst mogen worden toegepast over het op 1 Mei 1951 aan- vangende vergunnings- en verlofsjaar, zal in den ver- volge verschuldigd zijn voor een vergunning, verleend voor een nieuw bedrijf, voor de eerste maal 170. (thans 100.voor een hotelvergunning, maximaal 45.(thans f 25.en voor een verlof A 45. (thans 25.De opbréngst van het vergunnings- recht en het verlofsrecht wordt aan de hand van deze nieuwe tarieven voor de begroting van 1951 geschat op respectievelijk 2500.30.en 540,Zoals U bekend zal zijn moet de helft van het hotelvergunnings- recht en het verlofsrecht aan het rijk worden afge- dragen. Uit het bovenvermelde vloeit voort de noodzakelijk- heid tot wijziging van de verordening op de heffing van vergunnings- en verlofsrechten. Wij menen hierbij tevens gebruik te moeten maken van de door de wet van 22 April 1937 Stbl. 311, tot wijziging van de Gemeentewet, geboden gelegenheid °m de heffings- en invorderingsvérordening in één be- sluit samen te vatten. Het ontwerp van deze nieuwe verordening bieden wij U hierbij ter vaststelling aan. Heemstede, 13 December 1950. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, N. Vos.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1950 | | pagina 1