ZAAKSGEWIJZE KLAPPER op de besluiten en notulen van de openbare vergaderingen van de raad der gemeente Heemstede over 1953. BESTUUR VAN DE GEMEENTE INDELING ONDERWERPEN. 1. Instelling:, ontwikkeling Rapport commissie Ter Veen, wijziging grenzen Nieuwjaarsrede burgemeester 2. Eigendommen Aankoop en stichting Verkoop Ruiling Schenking Verhuur en verpachting Onderhoud en beheer 3. Finaneiën Gemeente-begroting Gemeente-rekening Geldlening en kasgeldlening Belegging van gelden Rekening-courant Subsidie 4. Benodigdheden, publiciteit Benodigdheden Publiciteit en voorlichting 5. Organen, functionarissen Vorming vertegenwoordigende lichamen Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Secretaris en ontvanger 6. Ereblijken 7. Personeei Aanstelling, ontslag, overlijden Rechtspositie Bezoldiging Pensionnering, verzekering, bijstand Andere aangelegenheden het personeel betreffende 8. Bedrijven, diensten, stichtingen, fondsen Gas-, duinwater- en electriciteitsbedrijven (algemeeni Gasbedrijf Duinwaterbedrijf Electriciteitsbedrijf Openbare Werken Reinigingsdienst Brandweer Blz. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1953 | | pagina 1