OPENBARE VERGADERING van de Raad der Geraeente Heemstede op Donderdag, 27 Augustus 1953, des nam. om 3.30 uur. 27 Augustus 1953. 166 Voorzitter: de heer Mr A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de heren: O. A. Brink, Mr Dr J. van Bruggen, W. J. H. van Hees, A. C. Hopstaken, J. Kamerbeek, Ir J. Kooijmans, N. J. van der Linden, Mr K. A. P. J. Pliester, W. J. Reijnders, M. D. Scheer, Th. J. H. Verhoeven, A. J. J. Verspoor, Mr O. H. van Wijk, Mr J. H. G. Zeelenberg, P. Zegwaart en de wethouders H. J. W. B. Disselkoen, A. J. van Houten en E. J. van Lent. Secretaris: de heer N. Vos. Afwezig met kennisgevingMevr. J. van Nispen-van Wely. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Mr Pliester wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling notulen der vergaderingen van 2'5 Juni, 15 Juli en 30 Juli 1953. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Crediet voor inzaaien met graszaad van de terreinen ten westen van de Vrijheidsdreef (58). 4. Uitbreiding aantal uren vakonderwijs Bronsteeschool u.l.o. (59). 5. Tijdelijke ziektekostenregeling 1953 (60). 6. Verkoop grond van terrein ,,Ruïne het Oude Slot" (61). 7. Verbetering financiële positie gemeentepersoneel Wijziging Toe- lagebesluit 1951 (64). 8. Crediet voor leermiddelen Bronsteeschool (63). 9. Aankoop percelen Raadhuisplein 13 en 15 (65). 10. Verkoop van grond aan de Heemst. Dreef (66). 11. Aankoop woning en terrein gelegen aan de Laan van Insulinde (62). 12. Verkoop van grond aan het Valkenburgerplein (67). 13. le Wijziging van de verordening op de Winkelsluiting (68). 14. Begrotingswijzigingen. 15. Rondvraag. I. VASTSTELLING NOTULEN DER VERGADERINGEN VAN 25 JUNI, 15 JULI EN 30 JULI 1953. De heer Reijnders wil naar aanleiding van de notulen enige opmerkingen maken. De Voorzitter zegt, dat nu de vaststelling van de notulen aan de orde is, waarom hij de heer Reijnders verzoekt een en ander bij de rondvraag ter sprake te brengen. De heer Reijnders kan zich hiermede verenigen. De heer Mr van Wijk stelt voor, in de notulen van 15 Juli 1953 op blz. 153, 24e regel van boven, het woord ,,theologische" te wijzigen in „theleo- logische" (op het doel gerichte). De heer Ir Kooijmans stelt voor, in de notulen van 15 Juli 1953 op blz.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1953 | | pagina 1