ZAAKGEWIJZE KLAPPER op de besluiten en notulen van de openbare vergaderingen van de raad der gemeente Heemstede over 1956. BESTUUR VAN DE GEMEENTE INDELING ONDERWERPEN Blz. 1. Instellmg-, ontwikkeling 4 2. Betrekkingen tot andere lichamen 4 3. Kechtspositie 4 4. Eigendommen Algemeen 4 Aankoop en stichting 4 Verkoop 4 Verhuur en verpachting 4 Onderhoud en heheer 4 5. Financiën Financiële verhouding Rijk en Gemeenten 4 Gemeente-begroting 5 Gemeente-rekening 5 Financieel beheer 5 Belegging van gelden 5 Rekening-courant 5 Geldlening en kasgeldlening 5 Subsidie 5 6. Verkiezingen 6 7. Organen, functionarissen Gemeenteraad 6 College burgemeester en wethouders 6 Burgemeester 6 Secretaris en ontvanger 6 Ambtenaren van de burgerlijke stand 6 8. Personeel Aanstelling, ontslag, overlijden 7 Rechtspositie 7 Bezoldiging 7 Pensionering, verzekering, bijstand 7 Andere aangelegenheden het personeel betreffende 8 9. Bedrijven, diensten, stichtingen, fondsen Gas-, duinwater- en elektriciteitsbedrijven (Algemeen) 8 Gasbedrijf 8 Duinwaterbedrijf 8 Elektriciteitsbedrijf 9 Openbare Werken 9 Vrijwillige Brandweer 9 Politie 9 Grondbedrijf 9 Stichting Heemsteedse Sportparken 9 Stichting bad- en zweminrichtingen 9 Fonds armengoederen 10

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 1