6 4e Afd. 26 januari 1956. AANLEG SPORTXERKEINEN AAN 0E KINGVAAKTI.AAN. Aan de Raad, Bij herziening' van het uitbreidingsplan d.d. 28 december 1950, no. 113, werden de terreinen zuidelijk van de Ringvaartlaan langs de Ringvaart gelegen, aangegeven als te zijn bestemd voor sportdoeleinden. Krachtens Uw besluit van 29 januari 1953, no. 5 werden deze terreinen, ter toevoeging aan de aangrenzende sportterreinen, door de gemeente aangekocht. Uit deze gang van zaken blijkt, dat van de aanvang af, de bedoeling heeft voorgezeten, dat de gelegenheid voor het beoefenen van openluchtsport wordt uitgebreid. Aanvankelijk waren wij van oordeel, dat de inrichting van sportvelden op deze terreinen nog kon worden uitgesteld, omdat een r.-k. voetbal- vereniging eigen velden ging inrichten op een terrein, noordelijk van de Cruquiusweg, doch wij zijn tot de overtuiging gekomen, dat verder uitstel thans niet meer mogelijk is. Het is ons namelijk gebleken, dat de gebrui- kers van de bestaande sportterreinen dringend behoefte hebben aan meer speelruimte, terwijl de voetbalvereniging, die thans het terrein aan de Glipperweg bij de grens van Bennebroek gebruikt, binnenkort aan andere accomodatie geholpen zal moeten worden, omdat aan dat terrein een andere bestemming is gegeven. Wij hebben daarom doen nagaan op welke wijze de onderhavige gronden tot aan redelijke eisen voldoende sportterrei- nen zouden kunnen worden aangelegd. De ligging van de twee speelvelden ten opzichte van elkaar hebben wij zodanig geprojecteerd, dat, te zijner tijd, zo nodig, tussen de beide velden tribunes gebouwd kunnen worden. Met het oog op de omstandigheid dat ingezaaide sportvelden twee sei- zoenen nodig hebben om in volledig goede conditie te geraken en zeker één der ontworpen velden zodra mogelijk gebruikt moet kunnen worden, achten wij het gewenst dat één veld niet ingezaaid, doch met graszoden bedekt wordt. De totale kosten van het werk bedragen volgens begroting van de N.V. „Grontmij", waarmede de direeteur van openbare werken akkoord gaat, 92.000,Hiervan behoort 80.000,te worden afgeschreven in 40 jaren en een bedrag van f 12.000,zijnde de kosten van de bijkomende werken, als het aan te leggen riool, de aan te brengen beplanting, de te maken duiker en inrijhek en de geprojecteerde bemalingsinrichting in 20 jaren. Behalve met de rente van het geïnvesteerde kapitaal, zal de begroting van de stichting Heemsteedse Sportparken derhalve jaarlijks belast moe- ten worden met f 2600,voor afschrijving. De ontvangsten welke hier tegenover zullen staan, in de vorm van huren, zullen niet voldoende zijn om de lasten te dekken, zodat het nadelig saldo op de exploitatierekening der sportparken zal stijgen. Wij stellen U voor over te gaan tot inrichting van bovenbedoelde gron- den tot sportterreinen, alsmede tot uitvoering van de bijbehorende werken. Eien ontwerp-besluit daartoe bieden wij U ter vaststelling aan. De op deze aangelegenheid betrekking hebbende stukken liggen voor U ten raadhuize ter inzage. Heemstede, 18 januari 1956. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 11