26 januari 1956. np Raad der eremeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 januan 1956BESLXJIT: a burgemeester en wethouders een krediet te verlenen groot /92.000, - voor de aanleg van twee sportvelden op de bij raadsbesluit van januari 1953, no. 5 aangekochte gronden; b. te bepalen dat van het sub a aangegeven bedrag 80.000,— zal worden afgeschreven in 40 jaren en 12.000, in 20 jaren. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 26 januari 1956. De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 12