1 -û. m 26 januari 1956. te Amsterdam, obligatiën aan toonder leveren, elk nominaal groot 1000, of 500,gulden, voorzien van coupons en zo nodig van talon, zulks ten belope' van het op het tijdstip dier levering nog onafgeloste gedeelte van het bedrag der lening, afgerond tot een veelvoud van 1000,of 500, gulden en onder verplichting van gelijktijdige aflossing van het deel van het bedrag der lening, dat het veelvoud overtreft. Het model en de redactie van mantel, coupons en talon worden aap de goedkeuring van geldgever onderworpen. De bepalingen van de overeen- komst en deze algemene bepalingen gelden ook voor deze obligatiën voor zover volledige toepassing niet onmogelijk is. De uitloting der obligatiën geschiedt jaarlijks in het openbaar. Geldneemster maakt de uitslag uiter- lijk een maand vöôr de betaalbaarstelling in ten minste één der te Am- sterdam verschijnende financiële bladen bekend en stelt de uitgelote obli- gatiën en de vervallen coupons te Amsterdam betaalbaar. Bij nalatigheid in het nakomen van enige verplichting uit dit artikel voortvloeiende, is geldneemster voor iedere dag na het verstrijken van de bepaalde termijn een boete verschuldigd van 1000,gulden, onverminderd het recht van geldgever om het onafgeloste gedeelte van het bedrag der lening met de rente en de kosten, op grond van artikel 10 onmiddellijk op te eisen. Artikel 13. Alle kosten en rechten van de overeenkomst van geldlening en van de maatregelen, welke geldgever mocht nemen tot behoud of ter uitoefening zijner uit de overeenkomst voortvloeiende rechten, zijn voor rekening van geldneemster behoudens het bepaalde in artikel 12. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 26 januari 1956. De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 15