9 3e Afd. 26 januari 1956. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HEFFING VERMAKELIJKHEIDSBELASTING. Aan de Raad, Zoals U uit persberichten bekend zal zijn, ligt het in de bedoeling van particuliere ondememers op een gedeelte van de buitenplaats ,,Herten- duin" en op het ten zuiden daarvan liggend terrein een bloementuin te exploiteren onder de naam ,,Linnaeushof". Dit terrein is deels op gebied van de gemeente Heemstede, deels op gebied van de gemeente Bennebroek gelegen. De ondememer van deze bloementuin zou zonder meer, zowel aan de gemeente Heemstede als aan de gemeente Bennebroek, vermakelijkheidsbelasting verschuldigd zijn, in- dien een bezoeker tegen betaling de bloementuin betreedt op het gebied van beide gemeenten. Evenals het gemeentebestuur van Bennebroek zijn wij van gevoelen dat, ten einde de moeilijkheden, die ongetwijfeld daaruit zouden voortvloeien, te voorkomen, het gewenst is, terzake een gemeenschappelijke regeling aan te gaan. Om een doelmatige contrôle op de heffing van de belasting te verkrijgen is het noodzakelijk dat één gemeente met de heffing en de invordering namens beide gemeenten wordt belast, onafhankelijk van de omstandigheid, op welk gebied de toegangen tot de tuin zijn gelegen. In overleg met het gemeentebestuur van Bennebroek zal de opbrengst van de belasting gelijkelijk tussen beide gemeenten worden verdeeld. Het is de bedoeling van de ondememers om op het tot het gebied van Bennebroek behorende geheelte van de Linnaeushof een restaurant te bouwen en te doen exploiteren. De Linnaeushof zal een vrij groot gedeelte van het jaar voor publiek toegankelijk zijn. Het lijkt ons gewenst er rekening mede te houden, dat van het restau- rant ook buiten dat tijdvak een zodänig gebruik wordt gemaakt, dat daarvoor vermakelijkheidsbelasting verschuldigd is. Het komt ons voor dat dit gevoeglijk buiten de te treffen gemeenschappelijke regeling kan blijven, en dat voor de heffing en invordering van deze belasting recht- streeks door de gemeente Bennebroek wordt gezorgd. Wij stellen U daarom voor bijgaand ontwerp-besluit vast te stellen. Heemstede, 18 januari 1956. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 19