1 31/8 -- 2e Afd. 26 januari 1956. ONDERHOUDSWERKEN WONINGCOMPLEXEN BALISXRAAT/SU- MATRASXRAAT EN KADIJK/TALMASTRAAT. Aan de Raad, Bij Uw besluit van 2 deeember 1954, no. 142, werd een krediet beschik- baar gesteld van in totaal 31.500,voor het uitvoeren van achterstallig onderhoudswerk aan een tweetal complexen gemeentewoningen te weten de complexen Haemstede II en III. Besloten werd deze kredieten op annuïteitsbasis af te schrijven in een zodanig tijdvak, dat het einde daarvan samenvalt met het einde van de annuïteit, waarmede de complexen voor de oorspronkelijke bouwkosten worden belast, berekend naar een rentevoet van respectievelijk 3 en Waar de nog restenende looptijd van de annuïteit voor deze complexen weinig uiteenloopt komt het bij nadere overweging minder juist voor voor elk complex een verschillende rentevoet vast te stellen. Voorgesteld wordt de rentevoet voor beide complexen te bepalen op 334 welk percentage ook is aangehouden ten aanzien van de kredieten verstrekt voor de aanleg van douchecellen in onderscheidene complexen. De Raad der gemeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 december tot wijziging van zijn besluit van 2 december 1954, no. 142, waarbij voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud van gemeentewoningen een krediet is beschikbaar gesteld van totaal /31.500,— in die zin dat het vermelde krediet beschikbaar wordt gesteld op 3% annuïteitsbasis. Heemstede, 21 december 1955. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling. 1955; BESLUIT: Gedaan ter openbare raadsvergadering van 26 januari 1955. De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 1