26 januarl 1956. 9 De Raad der gemeente Heemstede en de Raad der gemeente Bennebroek BESLUITEN de volgende gemeenschappelijke regeling aan te gaan. Artikei 1. De belasting, bedoeld in artikel 277, onder i, der gemeentewet, voor zover dit betreft de vermakelijkheden, welke plaats vinden op ,,de Lm- naeushof" voor een deel gelegen in de gemeente Bennebroek en voor een ander deel in de gemeente Heemstede, wordt namens beide gemeenten geheven door de gemeente Heemstede. De in het vorige lid genoemde regeling geldt slechts voor die periode van een kalenderjaar, gedurende welke „de Linnaeushof" tegen betahng voor het publiek toegankelijk is. Artikel 2. De gemeente Heemstede draagt binnen een maand na het verstrijken van het in artikel 1, 2e lid, bedoelde tijdvak de helft van de ontvangsten wegens de in artikel 1 bedoelde heffing af aan de gemeente Bennebroek. Indien de gemeente Bennebroek zulks verzoekt, keert de gemeente Heemstede voorschotten uit op deze jaarlijkse uitkering. Artikel 3. De gemeente Bennebroek vergoedt binnen een maand na het verstrijken van het in artikel 1, 2e lid, bedoelde tijdvak de helft van de kosten van heffing en invordering van deze belastinggelden aan de gemeente Heem- stede. Artikel 4. De kosten van heffing en invordering worden als volgt bepaald: Voor de algemene kosten van heffing en invordering: V2 van de ont- vangen belastinggelden voor de kosten van contrôle ter plaatse: de werkelijk daarvoor uit- gegeven bedragen, tot een maximum van 1% van de ontvangen belas- tinggelden. Artikel 5. De in artikel 2 en 3 bedoelde afrekeningen gaan vergezeld van een gespecificeerde berekening. De gemeente Heemstede geeft aan burge- meester en wethouders van Bennebroek en de door hen daartoe gemach- tigden inzage van de boeken en bescheiden, welke met betrekkmg tot deze regeling van belang zijn, zo dikwijls zij dit nodig oordelen. Artikel 6. Deze regeling treedt in werking op 1 februari 1956 en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De regeling kan slechts worden beemdigd per 1 ianuari van enig jaar; van de wens daartoe moet tenmmste 6 maanden tevoren worden kennis gegeven aan burgemeester en wethouders van de andere gemeente. De regeling kan alleen met onderling goedvmden wor- den aewijzigd. vastgesteld door de raad der gemeente Heemstede in zijn vergadering* van 26 januari 1956. De secretaris, De voorzitter, De secretaris, Vastgesteld door de raad der gemeente Bennebroek in zijn vergadering van 1956. De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 20