9a tSr.ï-'— 4e Afd. 26 januari 1956 VERKOOP GRONO VAN INDUSTRIE-TERREIN AAN DE CLOOSTERWEG. Aan de Raad, Wij hebben de eer U mede te delen, dat de directie van de N.V. Octerno vlh fa. Bull en de Lange te Amsterdam, zich tot ons heeft gewend met verzoek te mogen kopen een perceel grond, groot 749 m2, gelegen aan de westzijde van de Cloosterweg. Dit terrein dat nog niet bouwrrjp is gemaakt zouden wij willen overdragen voor de prijs van 4.per m2, welke prijs gelijk is aan die welke de gemeente daarvoor heeft betaald. Voor het bouwrijp maken en als bijdrage in de kosten van wegenaanleg zal de koper aan de gemeente betalen een bedrag van f 11. per m2 over te dragen terrein. Het prijzenbureau voor onroerende zaken in het ambtsgebied Noord- holland kan zich met een prijs van f 15.per m2 voor bouwrijpe grond verenigen. Aangezien de commissie voor het Grondbedrijf met het bovenvermelde geheel akkoord gaat, stellen wij U voor tot verkoop te besluiten door vaststelling van bijgevoegd ontwerp-besluit. Heemstede, 25 januari 1956. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling. De Raad der gemeente Heemstede: gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 jan. 1956, BESLUIT: burgemeester en wethouders te machtigen le. voor de gemeente te verkopen op de grondslag van de bepalingen en voorwaarden genoemd in de voorlopige koopakte, aan de N.V. Octerno v/h fa. Bull en de Lange te Amsterdam, een perceel grond, groot ongeveer 749 m2, kadastraal bekend in sectie A no. 7997 (ged.), gelegen aan de westzijde van de Cloosterweg, op bijbehorende teke- ning in groene kleur aangegeven, voor de prijs van f 4. per m2 2e. om in de kadastrale aanduiding van het verkochte perceel en in de redactie van de bepalingen en voorwaarden waaronder deze verkoop geschiedt, zodanige wijzigingen en aanvullingen aan te brengen als zij, na advies van de commissie voor het Grondbedrijf, nodig zullen oordelen of wel Gedeputeerde Staten wenselijk zullen achten. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 26 januari 1956. De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 21