9b 4e Afd. 26 januari 1956 Ze WIJZIGING DER ALGEMENE POLITJEVERORDENING VOOR DE GEMEENTE HEEMSTEDE. Aan de Raad, Het is ons gebleken, dat het nodig is, dat op korte termijn maatregelen genomen worden ten einde te voorkomen, dat houtopstanden binnen deze gemeente, welke uit een oogpunt van natuurschoon van waarde zijn, ver- loren zouden gaan. Wij stellen U daarom voor, de algemene politieverordening door vast- stelling van bijgaand ontwerp-besluit, dienaangaande aan te vullen. Heemstede, 25 januari 1956. Burgemeester en wethouders van Heemstede. A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 23