4e Afd. 26 januari 1956 9b De Raad der gemeente Heemstede; Overwegende, dat het nodig is, dat op korte termijn maatregelen wor- den genomen ten einde te voorkomen, dat houtopstanden binnen deze gemeente, welke uit een oogpunt van natuurschoon van waarde zijn, verloren zouden gaan; BESLUIT: a. de algemene politieverordening, vastgesteld bij besluit van 30 juni 1955, no. 78 en gewijzigd bij besluit van 29 september 1955, no. 121, aan te vullen, door in hoofdstuk IX afdeling 1 le. in het opschrift aan de woorden „Bescherming van bomen en be- plantingen" te doen voorafgaan de woorden „Natuurbescher- ming en'"; 2e. na artikel 272' in te voegen artikel 272a, luidende als volgt: Artikel 272a. 1. Onverminderd het bepaalde bij artikel 714 van het burgerlijk wet- boek is het de eigenaar van bomen verboden deze zonder vergun- ning van burgemeester en wethouders te rooien, te snoeien, of op andere wijze te beschadigen of toe te laten, dat deze bomen ge- rooid, gesnoeid of op andere wijze beschadigd worden. 2. Het in het le lid bepaalde is niet van toepassing op: a. door de minister van landbouw, visserij en voedselvoorziening als stervende of als reeds gestorven aangemerkte iepen; b. het snoeien van bomen op welke het bij artikel 23 van het wegenreglement Noordholland bepaalde van toepassing is, mits die opsnoeiïng geschiedt van geen grotere hoogte dan van 5 meter boven de grond; c. het rooien of snoeien van bomen voor zover dit naar het oor- deel van burgemeester en wethouders onmiddellijk verband houdt met werken, welke met vergunning of op last van het gemeentebestuur worden uitgevoerd. 3. De vergunning als in het le lid bedoeld wordt alleen geweigerd of onder voorwaarden verleend, indien het betreft een boom, waar- van de ongewijzigde instandhouding naar het oordeel van bur- gemeester en wethouders, of bij beroep van de raad, op zichzelf of in verband met de omgeving uit een oogpunt van natuur- schoon van belang is. 4. Van een besluit van burgemeester en wethouders tot het verlenen van voorwaardelijke vergunning of tot weigering der vergunning kan de eigenaar binnen dertig dagen, te rekenen van de dagteke- ning van de verzending van het besluit, bij de raad voorziening vragen. b. te bepalen, dat dit besluit onmiddellijk zal worden afgekondigd en in werking zal treden op de dag volgende op die van de afkondiging. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 26 januari 1956. De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 24