7* 38 4e AFD. 26 januari 1956 HEKZIENtNG UITBREIDINGSPLAN De Raad der gemeente Heemstede; overwegende, dat het wenselijk is, dat wordt overgegaan tot herziening van dat deel van het uitbreidingsplan dezer gemeente, dat is vastgesteld voor de terreinen, welke zijn gelegen westelijk van de Herenweg, zuidelijk van de buitenplaats ,,Ipenrode", noordelijk van de Manpadslaan en ooste- lijk van de Leidsevaart, doch slechts voor zover in sepia kleur is aange- geven op het bij raadsbesluit van 1 juli 1954 no. 65 vastgestelde uitbrei- dingsplan, regelende de bestemming in hoofdzaak van het landelijk gebied der gemeente Heemstede; gelet op artikel 36, 4e lid der Woningwet; gehoord het voorstel van burgemeester en wethouders; BESLUIT: te bepalen, dat met ingang van 28 januari 1956 een herziening van het uitbreidingsplan voor de boven omschreven terreinen, zal worden voor- bereid. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 26 januari 1956. De secretaris, De voorzitter, V

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 5