5 BëaJtiôïSSaSS; 4e Afd. 26 januari 1956. VOETBRUG OVER DE VAN MERLENVAART. Aan de Raad, Zoals U bekend zal zijn is de houten voetbrug over de Van Merlenvaart tegenover de Clusiuslaan, tijdens de oorlogsjaren, op last van het bezet- tingsleger, afgebroken. Hierdoor is een toegang tot Groenendaal, die zeer praktisch gelegen was voor vele wandelaars vervallen. Reeds meerdere malen is er door de bewoners van die omgeving op aangedrongen, de vooroorlogse toestand te herstellen. Aangezien de Van Merlenvaart ter plaatse door de Duitse bezetting aanmerkelijk verbreed is, zou herstel van de oude toestand, het maken van landhoofden vergen. Dit zou de kosten onnodig hoog opvoeren omdat volstaan kan worden met een eenvoudige, smalle, ranke voetbrug, waar- voor geen landhoofden nodig zijn. De kosten van het maken van een zo- danige brug worden door de directeur van openbare werken geraamd op 10.000,Door het Ministerie van Financiën is ons als vergoeding van oorlogsschade voor de afgebroken brug, een bedrag van 6.000,toe- gezegd. In feite vordert de bouw van de nieuwe brug dusl een uitgaaf van /4.000,van de gemeente. Wij achten het herstel van deze oeververbin- ding gewenst. De nieuwe brug hebben wij doen projecteren in de nabijheid van de Bur- gemeester van Doornkade. Deze plaats oordelen wij beter dan de vroegere, in verband met de na de oorlog ter plaatse gebouwde bungalows en omdat zij zich ook beter eigent als toegang voor de bewoners van de in de toe- komst te bouwen wijk tussen de Kerklaan en de Van Merlenlaan. Onder mededeling, dat de desbetreffende stukken voor U ten raadhuize ter inzage liggen en dat de commissie voor openbare werken zich met ons voornemen heeft verenigd, nodigen wij U uit ons, door vaststelling van bijgaand ontwerp-besluit te machtigen tot de bouw van deze brug over te gaan. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van Burgemeester en wethouders; BESDUIT: le. Burgemeester en wethouders a een crediet te verlenen groot f 10.000,voor de bouw van een houten voetbrug over de Van Merlenvaart ter hoogte van de Burgemeester van Doomkade; b. te machtigen van het rijk een bedrag van 6.000,— in ontvangst te nemen als vergoeding van oorlogssehade voor de tijdens de oorlogsjaren afgebroken bmg over de Van Merlenvaart. 2e. de kosten van de bouw van de nieuwe voetbmg ad f 10.000,ver- minderd met de bijdrage ad 6.000,af te schrijven in 10 jaren. Heemstede, 18 januari 1956. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 26 januari 1956. De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 9