3 1 JAN 1956 No. /0. financiële vebhouding tussen het bijk 2e Afd. HFXiKOTIAGEN 1956. Aan de Raad. Wij hebben de eer Uw College hierbij de ontwerp-begroting der gemeente voor het jaar 1956 met de daarbij behorende ontwerp-begrotingen voor de bednjven en diensten, ter vaststelling aan te bieden. Nadat het in 1955 mogelijk was gebleken de begroting sluitend te maken zonder te beschikken over de saldi-reserve, zulks in tegenstelling tot de beide voorafgaande jaren, toen daaraan respectieveliik f 75 000en 100.000,— moest worden onttrokken, zijn wij er niet ingeslaagd voor 195b wederom een reëel sluitende begroting samen te stellen. Behalve dat thans echter, om de inkomsten en uitgaven van de gewone dienst met elkander in evenwicht te brengen, een bedrag van 55 000 uit eerdergenoemde reserve moest worden geput, bleek het daarnaast om dit resultaat te bereiken nodig tot een verhoging der straatbelasting en taneven voor gas, duinwater en elektriciteit over te gaan. Hiervoor worden Uw College afzonderlijke voorstellen gedaan. Aan inkomsten en uitgaven geeft deze begroting thans een totaal- bedrag te zien van /4.173.171,76, alsmede /2.024.070,60 op hoofdstuk XIV (Verrekenmgen). Voor onvoorziene uitgaven is een bedrag opgenomen van 52.750 79. Hierm is begrepen een bedrag van naar schatting /15.000,hetw'elk eventueel nodig zou kunnen zijn voor het uitbaggeren van de haven. Aan- vankelyk hadden wij het genoemde bedrag op de daarvoor in aanmerking komende post m hoofdstuk VI van de gewone dienst willen ramen. Bii nadere overwegmg kwam het ons evenwel raadzaam voor af te wachten ot, nu door de mbedrijfstelling van de rioolwaterzuiveringsinrichting het Ter mde ^ven uitmondt. de uitbaggering daarvan nog nood- zakelijk îs te achten. Wanneer dit wel het geval zou blijken te zijn komt ons wenselijk voor, dat daartoe op korte termijn kan worden over- befcWkktag setaa°n d°°r de raminS °P deze Post hiervoor ter Pmtrent de verschillende factoren, welke van invloed zijn geweest op het geven begrotm^ mo8en w« U hieronder nog een nadere uiteenzeUing EN DE GEMEENTEN. tnfJndbI6t lan 8 j,anUari 1955 Stbi" no- 17 werd de financiële verhouding rffeîf mL n efnAe gemeentGn voor de J'aren 1953 tot en met 1957 ge- def bPP-ftL totstandkoming van deze wet was bij de samenstelling de ahfmpn 5 reeds rekenin& gehouden. Het basis-bedrag voor Voor foA A- !fmg, Ult h6t ^emeentefonds bleef bepaald op 21,30. dat hfAb mocht de algemene uitkering worden geraamd op 128 van rfkenfni l;l ramin&en in dle begroting was echter nog geen ekenmg gehouden met de met ingang van 1 oktober 1954 tot stand iSAed!A!hhging d6f salarissen met 6 De Minister van Binnenlandse Aaken deelde bij circulaire van 13 oktober 1955 mede, dat de voor 1956 Het' vZthH;t?enng kan worden Seraamd op 138 van het basis-bedrag. rnfLT tussen de percentages van 138 en 128 betekent voor de ge- meente een hogere inkomst van rond 54.000, LcTfLApfÄ in het ontwerp der begroting voor 1956 genoemde verhoging K c. d met clrca 3 welke op 1 juli 1955 is ingegaan, verwerkt mft inbfgHn LL n laSt6 der gemeente hlijvende salarissen,' mlt LLl f LTA P °ensblJdrag'en e.d. hierdoor alleen al een verhoging rond f 90-000,— ondergaan. Met de salarissen van het politiepersoneel

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 1