J ïïssf-z ä-" OPENBARE VERGADERING van de Raarl der Gemeente Heemstede op dinsdag, 31 januari 1956, des voorm. om 9.30 uur. r. O. H. van 31 januari 1956. M. Weijers, C.ZccAcn°CIjf f van Tent en Mr. O. H. van J W B. Disselkoen, A. J. van Houten, E. J. t SecretsMs: deyieer T. M. Schellmg. f I) De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Van Hees wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. jj AGENDA: Ayytiu 1. Vaststelling gemeente-begroting en bedrijfsbegrotingen voor het 2. wfjziging' verordening prijzen gas, duinwater en elektrici- teit (11). i lêSS.ÏÏäwilÏÏ'bedn.g per leer.ing in 1956 voor op.n6,.r 5. 'iui wekelüM. leeoren v.konaerwije nan openb.re 6 Äikbiïetellins b.6raS per l.erling 1956 voor bijzo.aer voort- ISUSSSÄ bä^rTeUg 195» voor biJzonOer bnl- tengewoon lager onderwijs (16). 8. Rondvraag. Alvorens met de agenda aan te vangen zegt de Voorzitter het navol- gende: Prinses Beatrix is vandaag 18 jaar geworden. Onze gedachten gaan hierbij onwillekeurig 18 jaar terug, toen ons ge WÊÊilMmm gevoelt zich gedrongen Uwe Konmklijke Hoog p

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 1