17 le Afd. 23 februari 1956. AANVAARDING SCHENKING. De Raad der gemeente Heemstede; overwegende, dat door de heer E. H. van Eeghen, wonende op „Berken- rode" te Heemstede, hij schrijven dd. 6 februari 1956 aan de gemeente ten geschenke wordt aangeboden het archief van de Heerlijkheid „Berkenrode"; dat het bezit van dit archief voor de gemeente van grote waarde moet worden geacht; gelet op artikel 171 der Gemeentewet; BESLUIT; deze schenking, onder dankzegging, voor de gemeente te aanvaarden. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 23 februari 1956. De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 1