29 2e Afd. 5 maart 1956. TOEKENNING JAARGELD AAN MEVROUW A. DISSEI.KOEX-VAN HINTE. Aan de Raad, Bij ons besluit van 15 februari 1956 werd, op grond van de bij raads- besluit van 28 februari 1952, no. 17 vastg"estelde verordening regelende het verlenen van wachtgeld of pensioen aan gewezen wethouders der ge- meente Heemstede en van pensioen aan hun weduwen en wezen, aan de weduwe van de op 5 februari 1956 overleden wethouder onzer gemeente de heer H. J. W. B. Disselkoen een weduwenpensioen toegekend van f 832,— per jaar. Het behoeft wel geen betoog, dat dit bedrag voor Mevrouw Disselkoen ten enenmale ontoereikend is om in haar levensonderhoud te voorzien Wij vinden hierin aanleiding U voor te stellen aan Mevrouw Disselkoen boven haar pensioen een jaargeld toe te kennen van f 804,zulks uiterlijk tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Wij stellen U voor tot toekenning van dit jaargeld over te gaan door vaststelling van nevensgaand ontwerp-besluit. aan Mevrouw de weduwe H. J. W. B. Disselkoen, geboren A. van Hinte te rekenen met ingang van 6 februari 1956 een jaargeld toe te kennen ten bedrage van f 804,uit te keren uiterlijk tot het bereiken van de "5-jarige leeftijd en uit te betalen in maandelijkse termijnen, met dien verstande, dat, indien haar financiële omstandigheden in het genoemde tijdvak een zodanige wijziging zullen ondergaan dat aan dit besluit de grondslag geacht kan worden te zijn ontvallen, tot herziening c.q. intrek- king daarvan zal worden overgegaan. Heemstede, 29 februari 1956. Burgemeester en wethouders van Heemstede, E. J. van Lent l.b. De secretaris, T. M. Schelling. De Raad der gemeente Heemstede Gezien het voorstel van burgemeester en Wethouders; BESLUIT: De secretaris. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 5 maart 1956. De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 1