OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op maandag, 5 maart 1956, des avonds om 8 uur. 5 maart 1956. 115 Voorzitter: de heer E. J. van Lent, waarnemend burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de dames: J. van Nispen-van Wely en H. v. d. Meulen-Houwer en de heren O. A. Brink, Mr. Dr. J. van Bruggen, K. J. Dijkstra, W. J. H. van Hees, A. C. Hopstaken, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, W. J. Reijnders, M. D. Scheer, A. J. J. Verspoor, Th. J. H. Verhoeven, Drs. M. Weijers, Mr. J. H. G. Zeelenberg", P, Zegwaart en de wethouders A. J. van Houten en Mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer T. M. Schelling. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Verspoor wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: I. Beëdiging van het toegelaten lid Mevrouw H. van der Meulen-Houwer. 2. Voorziening in de vacature van wethouder. 3. Toekenning jaargeld aan Mevrouw A. Disselkoen-van Hinte. 4. Begrotingswijziging 1956. 5. Rondvraag. I. BEEDIGING VAN HET TOEGELATEN LID MEVROUW H. VAN DER MEULEN-HOUWER Nadat mevr. van der Meulen door de secretaris is binnengeleid, legt zij in handen van de voorzitter de vereiste beloften af. De Voorzitter spreekt mevr. van der Meulen als volgt toe: Nu U tot raadslid dezer gemeente bent geïnstalleerd, zij het mij vergund een enkel woord tot U te spreken. Het is een woord van welkom, niet van gelukwens, omdat de reden waarom U tot raadslid bent benoemd, een zeer droevige is. U hebt in het verleden reeds getoond de belangen van de ge- meente te willen dienen en ik vertrouw dat U dat ook als lid van de raad zult doen. Ik hoop dat U nog vele jaren deel van dit college zult uitmaken, dat U de sfeer welke in deze raad heerst, zult aanvoelen en dat U met ons zult willen werken tot grootmaking van onze gemeente. Mevr. van der Meulen antwoordt als volgt Ik dank U hartelijk voor uw woord van welkom. Het is altijd even moei- lijk om alleen een college binnen te komen, waar ieder der aanwezigen al gedurende vele jaren, zowel letterlijk als figuurlijk, zijn plaats heeft. Maar U hebt mij over dit moeilijke punt heengeholpen. Ik zal mijn uiterste best doen om de belangen van de gemeente Heemstede naar mijn vermogen te behartigen (applaus). II. VOORZIENING IN DE VACATURE VAN WETHOUDER. De Voorzitter deelt mede, dat het navolgende voorstel is ingekomen: Ondergetekenden leden van de raad der gemeente Heemstede, hebben de eer U voor te stellen te besluiten, het aantal wethouders met ingang van 6 maart te bepalen op 3 in stede van 4. Was getekend Verhoeven, van Bruggen en Zeelenberg".

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 1