4e afd. 29 maart 1956. VERORDENING OP DE KEURING VAN WAREN Aan de Raad, Overeenkomstig het door de toenmalige Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid ontworpen model is bij Uw besluiten van 16 juni 1921, no. 42 en 31 januari 1929 no. 2 vastgesteld een verordening op de keuring van waren. Blijkens een circulaire van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is de redactie van deze verordening, na het in werkiing treden van de wet op de economische delicten, niet in overeenstemming met die wet. b Sinds het in werking treden van de Wet op de economische delicten ligt de grondslag voor de strafbedreiging van de gemeentelijke verordenin- gen op de keuring van waren in artikel 1, 2e lid onder e van deze wet waarin îs bepaald, dat economische delicten zijn: overtredingen van voor- schriften, gesteld bij of krachtens de artikelen 6 eerste lid 14 16 en 27 van de Warenwet (Stbl. 1935, no. 793). Hierdoor kan artikel6 van de plaatselijke verordening op de keuring van waren vervallen. Voorts verdient het aanbeveling artikel 7 der verordening te laten ver- vallen omdat dit artikel, in verband met het gestelde in artikel 18 der Warenwet (Stbl. 1935, no. 793) overbodig is. Bovendien bevat de verordening nog steeds verwijzingen naar de Waren- wet (Stbl. 1919, no 581), in plaats van naar de Warenwet (Stbl 1935 no. 793). Gelet op het vorenstaande en mede in aanmerking genomen dat het aanbeveling verdient een zo groot mogelijke eenheid in de redactie der verschillende verordeningen op de keuring van waren te bewerkstelliigen verzochten Gedeputeerde Staten van Noordholland ons, te bevorderen dat do°r Uw Raad een verordening wordt vastgesteld overeenkomstig' een vanwege de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid ontworpen model. Ter voldoening aan dat verzoek bieden wij U bijgaand ontwerp-besluit ter vaststelling aan. Heemstede, 14 maart 1956. Burgemeester en wethouders van Heemstede, E. J. van Lent l.b. De secretaris, T. M. Schelling.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 1