XS Ä™- KfS steDen' 127 april 1956. 46 2e afd. WASGELEG^ENHEDEN ST. ALOYSHJSSCHOOL. De Raad der gemeente Heemstede; yan het R K Kerkbestuur van Gezien de aanvrage d d2| f^ruan om beschikbaarstelling van de Parochie van O.L. V™uv! H®Laeer-onderwijswet 1920 voor het aan- bren^n'van'1wa^gdiegenheden voor d! leerlingen van de St. Aloysiusschool aan de Molenwerfslaan welke thansniet ^nwez^gJ wQrden enkele wasgeiegenheden wor- den aangebracht; o.os,eidp Voorschriften voldoet en dat met in- "Ifeï'ï T/ï.pXS?™"!. Lager-onderwtjswet !920 op d. ult- voeringsvoorschriften van die wet; BESLUIT: de aanvrage in te willigen. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 27 apnl 1956. De voorzitter, De secretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 1