OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede oP Vrijdag, 27 april 1956, des n.m. om 4 uur. 27 april 1956. 136 Voorzitter: de heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester Tegenwoordig zijn de leden: mevr. H. v. Meulen—Houwer en de heren O. A. Brink, Mr. Dr. J. van Bruggen, K. J. Dijkstra, A. C. Hopstaken Ir J. Kooijmans N. J. van der Linden. W. J. Reijnders, M D Scheer A J J. Verspoor, Th J. H. Verhoeven, Drs. M. Weijers, P. Zegwaart ende wethouders A. J. van Houten, E. J. van Lent en Mr. O H van Wiik Secretans: de heer T. M. Schelling. arAf^Zlg "T kennisgevingmevr. J. van Nispen—Van Wely en de heren W. J. H. van Hees en Mr. J. H. G. Zeelenberg. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. heer Verhoeven wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen he£ eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. 2. Vaststelling notulen der vergadering van 29 maart 1956. Ingekomen stukken en mededeling'en 3. Wasgelegenheden St. Aloysiusschool (46) sVchooU47)n 6n aanSChaffin& boeken en leermiddelen St. Henricus- 5. Nieuwe leesmethode St. Jozefschool (48). 6. Vakantie-uitkering aan gemeentepersoneel (49). L' *e Wyziging jaarwedderegeling ambtenaren (50). 17e Wijziging ambtenarenreglement (51). 2e Wijziging kindertoelageregeling (52). Pifkefjng 3% bezoldiging over 1955 aan gemeentepersoneel (53) pe"wege(54)rWarmmg weekhuurwoningen ten oosten van de Glip- 12. Benoeming onderwijzend personeel Dreefschool (55) 13. Benoeming onderwijzend personeel Bronsteeschool (56) ZaeLevnogortselaaenT8n(57b)eWOninê: onbewoon^arverklaarde woning Krediet vemieuwing telefooninstallatie Openbare Werken (58) ÄSS VOOr commissievergade- 17. Begrotingswijzigingen 1955 en 1956. 18. Rondvraag. I. VASTSTELLING NOTULEN DER VERGADERING VAN 29 MAART 1956. Deze notulen worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. II. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN a' staten bij besluit van 28 maart 1956, timr ?955 en 1 k n°' 6 tot wÜzigin£ der gemeente-begro- h Tl u l le wijzigmg begroting van het elektriciteitsbedrijf 1955. em bij besluit 4 apnl 1955, no. 11, van besluit model D no 7' tot wijzigmg der gemeente-begroting 1955. 8 9 10 11. 15 16

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 1