S"£, *™SSS ?°"en'wc,ke de S„e 60 2e aM. s mei 1956. VERORDENING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING GEMEENTEPERSONEEL. Aan de Raad, ,behandfling van ons voorstel tot het treffen van een tijdelijke anr6g g voor het gemeentepersoneel voor het jaar 1955 in Uw vergadermg van 30 juni van het vorige jaar, werd door verschillende Uwer leden aangedrongen op het treffen van een definitieve regeling de- zer materie. Over ae vorm van een dergelijke regeling waren de meningen m Uw college evenwel verdeeld. 8 memngen Op het moment, dat deze discussie plaats vond, en ook thans nog be- staan hiervoor naar onze mening twee mogelijkheden. o-p™ d6f e6rfîf plaats zou de gemeente kunnen toetreden tot de door de gemeenten Alkmaar, Callantsoog, Krommenie en Medemblik in het vorige jaar aangegane gemeenschappelijke regeling betreffende een ziektekosten- -=nlS! n behoeve van ambtenaren in dienst van gemeenten in Noord- holland. Een groot aantal gemeenten in deze provincie is inmiddels tot de genoemde regehng, welke geheel is afgestemd op het door het Centraal Orgaan voor de gemeenschappelijke behandeling van gemeenteliike ner- soneelsaangelegtîrihcdBri daarvoor ontworpen model, toegetreden Wij me- CoorT t Urd,fZe re^eUnS hierna in hoofdtrekken te schetsen. Door de gezamenlijke gemeenten is voor de uitvoering der regeling- een rechtspei-Boonlijkhdd bezittend instituut in het leven geroepen Deelnemers aan het mstituut zijn de ambtenaren der deelnemende gemeenten die in dende °Lfmtzke dlenst werkzaam zijn, mits een hoofdbetrekking' bekle- dend ™et ultzondenng van het politiepersoneel en het onderwijzend per- soneel, tenzij van dit laatste de bezoldiging gemeentelijk wordt geregeld Daarnaast bestaat de mogelijkheid van toelating voor personeel van ge' ten^ten' n lnsteUlnê'en en v00r niet verplicht verzekerde arbeidscontrac- tanten. Deelneming staat voorts nog open voor personen, die de dienst er gemeente în het genot van pensioen, wachtgeid of uitkering hebben duwen8"' a mede de voor weduwenpensioen in aanmerking komende we- ambtenaren is de deelneming verplicht, tenzij op grond van ftrekt zfchTf eniVan defeVerplichtm^ ontheffmg is verieend De regehng aîpf™ o t U °Ver gezinsleden der ambtenaren, waaronder in het T°rden de echtgenote en de tot last van de ambtenaar komende mwonende kinderen, voor zover de laatste niet uit anderen hoofde gezm ais „paiticulier patient moet maken, worden, zii het met inacht- eming van enkele voor zijn rekening komende frachises vergoed De paald0on 2°/rvan ambtenaar verschuidigde bijdrage werd 'voorlopig be- paaid op 2% van de jaarlijkse bezoldiging (beperkt tot 10 000 i Dp rgneZenîe'faagt eenzelfde bedrag bij- Het percentage der bhdrage In de nderscheidene soorten van ziektekosten wordt jaarlijks door het bestuur îeLlott' faan d?t tst"8181611!,11 de begr0tlnit 0Pnieuw bepaäld gevahen mct inccht bestuur no^de hov°egdheid toegekend in bijzondere gevalien met machtnemmg van de persoonlijke omstandigheden van de deelnemer m de franchises tegemoet te komen. g Van de n de tweede plaats bestaat de mogelijkheid om, geliik de gemeentc te treffen en het uit^dî' VOOr.het personeel een ziektekostenvoorziening cL f f f 1 Ult dle regehng voortvloeiende risico over te dragen aan vnny.par lcu lere mstelling i.c. aan het „Bureau Coiiectieve VerzekerW k nlftenaren waann 37 bekende verzekeringsmaatschappijen samen- werken Wij hebben gemeend aan deze vorm van verzekering de voorkeur ünHou ziifverkre0geen.die' d°°r aansluitin* bli de Alkmaarse rege-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 1