OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op Vrijdag, 25 mei 1956, des n.m. om 3 uur. 25 mei 1956 149 Voorzitter: de heer Mr A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevr. H. v. d. Meulen-Houwer en de heren 0. A. Brink, K. JDijkstra, A. C. Hopstaken, Ir J. Kooijmans, N. J. van der Linden, W. J. Reijnders, M. D. Scheer, A. J. J. Verspoor, Th J. H. Verhoeven, Drs M. Weijers, Mr J. H. G. Zeelenberg, P. Zegw'aart en de wethouders A. J. van Houten, E. J. van Lent en Mr O. H. van Wijk. Secretaris: de heer T. M. Schelling. Afwezig met kennisgevingmevr. J. van Nispen-van Wely en de heren Mr Dr J. van Bruggen en W. J. H. van Hees. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Dijkstra wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling notulen der vergadering van 27 april 1956. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Verordening ziektekostenvoorziening gemeentepersoneel (60). 4. Wijziging ambtenaren- en werkliedenreglement (61). 5. Krediet herstel kleine gashouder (62). 6. Krediet voorzieningen aan woonwagenkamp (63). 7. Verhoging aansluitingskosten riolering (64). 8. Ontheffing winkelsluitingswet (65). 9. Krediet voor uitbreiding kabelnet elektriciteitsbedrijf (66). 10. Begrotingswijziging 1956. 11. Rondvraag. Alvorens met de agenda aan te vangen, zegt de Voorzitter het navol- gende: „Hoewel het niet gebruikelijk is dat de voorzitter iemand, die niet nauw bij het gemeentebestuur betrokken is, in een openbare raadsverga- dering herdenkt, voel ik mij toch gedrongen een enkel woord te spreken naar aanleiding van het overlijden van de heer Roest, in leven comman- dant van onze brandweer. Hij heeft ontzettend moeten lijden, maar op het ogenblik is hij verlost. Zijn heengaan is niet alleen een groot verlies voor de brandweer maar ook voor de gemeente. Hij was een waar voorbeeld van een goed burger, die zich ten volle aan de gemeenschap heeft gege- ven en wie niets te veel was als een beroep op hem werd gedaan. Ik moge u verzoeken u een ogenblik van uw zetels te verheffen en hem enige ogenblikken te gedenken." I. VASTSTELLING NOTULEN DER VERGADERING VAN 27 APRIL 1956 Deze notulen worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. II. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN. a. goedkeuring door gedeputeerde staten bij besluit van 18 april 1956, no. 187, van het raadsbesluit d.d. 29 maart 1956, no. 34 „Overneming grond voor verbetering trottoir Zandvoortselaan" voor zoveel betreft punt a.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 1